Objavljen Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2019.

Ministarstvo kulture je na svojim službenim web stranicama dana 16. srpnja 2018. godine objavilo Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2019. godinu, koji se temelji na Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi i na Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi. Svi će se odobreni projekti financirati sredstvima iz proračuna Republike Hrvatske koja su rezervirana za javne potrebe u kulturi, odnosno projekti i događaji kojima će se promicati kultura Republike Hrvatske, s posebnim naglaskom na europsku Ruby Fortune dimenziju, na međukulturni dijalog, na interese civilnoga društva, na stručnost pojedinih kulturnih inicijativa i na relevantnost u odnosu na osnovnu djelatnost prijavitelja, posebno uzimajući u obzir one projekte koji predviđaju određeni kontinuitet.

Na temelju raspisanog Poziva, u postupku evaluacije pristiglih projektnih prijedloga, sastaviti će se Program javnih potreba za 2019. godinu.

Prijavu na Javni poziv mogu predati samostalni umjetnici, organizacije koje se bave umjetnošću, kulturne ustanove, udruge, registrirane pravne i fizičke osobe koje se bave kulturom ili one koje se bave zaštitom i očuvanjem kulturnih i arheoloških dobara.

U sklopu Javnog poziva, uzimati će se u obzir mnogobrojne kategorije umjetničkih djelatnosti, kao što su na primjer dramske i plesne umjetnosti, glazbeno-scenske umjetnosti, kulturno-umjetnički amaterizam, vizualne umjetnosti, izdavanje monografije monografija, inovativne umjetničke i kulturne prakse, knjižnične djelatnosti, objava časopisa i ostalih digitalnih publikacija, troškovi za sudjelovanje na književnim manifestacijama, muzejske djelatnosti, aktivnosti za zaštitu i očuvanje arheološke baštine, nepokretnih/pokretnih kulturnih dobara i nematerijalnih kulturnih dobara, digitalizacija kulturne baštine, aktivnosti koje podupiru međunarodnu kulturnu suradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje infrastrukture u domeni kulture.

Na Javnom je pozivu potrebno aplicirati u digitalnom obliku, putem za to predviđenih obrazaca koji su dostupni na web stranici Ministarstva kulture RH. Nakon popunjavanja obrazaca, tiskana kopija istih, sa pečatom i potpisom odgovorne osobe, dostavlja se sa propisanom dokumentacijom na adresu ministarstva ili na adresu nadležnog konzervatorskog odjela ako se radi o zaštitu i očuvanju arheološke baštine.

Rok za podnošenje prijava istječe dana 17. rujna 2018. godine.